تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1400/05/08
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1400/05/10
 
اخرین مهلت ثبت نام
1400/05/12

 

 
 
کنفرانس 
1400/06/12