تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1400/06/06
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1400/06/08
 
اخرین مهلت ثبت نام
1400/06/10

 

 

 

 
 
کنفرانس 
1400/06/12